Τροποποιήσεις εγγεγραμμένων μισθώσεων

65ΛΕ.-(1) Όταν σύμβαση μίσθωσης που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ, η οποία στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως «αρχική σύμβαση», τροποποιείται με μεταγενέστερη σύμβαση μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, η οποία στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως «τροποποιητική σύμβαση», η τροποποιητική σύμβαση δύναται να προσαχθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο και για το σκοπό αυτό, και κατόπιν καταβολής των καθορισμένων τελών και δικαιωμάτων, το αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο διενεργεί καταχώρηση αυτής έναντι της εγγραφής της αρχικής μίσθωσης στο Μητρώο Εγγραφής Χρηματοδοτικών Μισθώσεων και επί του οικείου πιστοποιητικού της εγγραφής αυτής και κάθε αναγκαία τροποποίηση των στοιχείων που αναγράφονται στην ίδια εγγραφή και στο ίδιο πιστοποιητικό:

Νοείται ότι, εάν το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε με την εγγραφή της αρχικής σύμβασης υπόκειται σε εμπράγματο βάρος, κατά  την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 65ΛΣΤ, καμιά καταχώριση ή τροποποίηση δεν διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου χωρίς την προσαγωγή της έγγραφης συγκατάθεσης του προσώπου προς όφελος του οποίου επενεργεί το εμπράγματο βάρος και, εάν αυτό είναι υποθήκη, του τυχόν εγγυητή.

(2) Καμία τροποποιητική σύμβαση δεν αλλοιώνει ή επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε με την εγγραφή της αρχικής σύμβασης, εκτός εάν η τροποποιητική σύμβαση προσαχθεί στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο και διενεργηθούν οι καταχωρήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου (1) και οι τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις:

Νοείται ότι το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτάται με την εγγραφή της αρχικής σύμβασης δεν επηρεάζεται και/ή δεν αλλοιώνεται με την προσαγωγή και εγγραφή τροποποιητικής σύμβασης στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο, καθ’ ο μέρος η τροποποιητική σύμβαση δεν προσκρούει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δεν αφορά βασικούς όρους της αρχικής σύμβασης μίσθωσης.

(3) Καμία από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε σύμβαση με την οποία τροποποιούνται βασικοί όροι της μίσθωσης που αναφέρονται στο μίσθιο, η οποία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρείται ως νέα σύμβαση μίσθωσης.