Ακύρωση εγγραφής μίσθωσης

65ΛΣΤ.-(1) Με εξαίρεση την περίπτωση που ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία αφορά η μίσθωση μεταβιβάζεται στο όνομα του μισθωτή σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης, με την προσαγωγή ικανοποιητικής απόδειξης σχετικά με τη λήξη μίσθωσης που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ ο Διευθυντής διενεργεί την ακύρωση της εγγραφής της μίσθωσης του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε μέσω αυτής και όλων των σημειώσεων και καταχωρήσεων των σχετικών με τη μίσθωση και τυχόν εμπράγματων βαρών στα βιβλία του αρμόδιου Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και επί των οικείων πιστοποιητικών εγγραφής ιδιοκτησίας και, για το σκοπό αυτό, το εμπράγματο δικαίωμα που αποκτήθηκε μέσω κάθε τέτοιας εγγραφής μίσθωσης, καθώς και κάθε εμπράγματο βάρος που τυχόν υπάρχει πάνω σε αυτό, παύει να υπάρχει· ο δε Διευθυντής δίνει ειδοποίηση για την ακύρωση αυτή στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(2) Σε περίπτωση που ακίνητη ιδιοκτησία την οποία αφορά η μίσθωση μεταβιβάζεται στο μισθωτή σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης, τα τυχόν εμπράγματα βάρη τα οποία βαρύνουν το εμπράγματο δικαίωμα του μισθωτή της μίσθωσης μεταφέρονται και βαρύνουν το ακίνητο που μεταβιβάζεται στο όνομα του μισθωτή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ακίνητη ιδιοκτησία την οποία αφορά η μίσθωση  μεταβιβάζεται  στο  μισθωτή σύμφωνα  με  τους  όρους  της σύμβασης, οποιεσδήποτε σημειώσεις ή/και καταχωρήσεις ή/και εμπράγματα βάρη τα οποία τυχόν βαρύνουν την ακίνητη ιδιοκτησία του εκμισθωτή που αφορά τη μίσθωση ή/και τυχόν απαγορεύσεις εναντίον της ακίνητης ιδιοκτησίας του εκμισθωτή που αφορά τη μίσθωση ακυρώνονται και διαγράφονται στην έκταση που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία που μεταβιβάζεται· ο δε Διευθυντής δίνει ειδοποίηση για την ακύρωση αυτή στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση διάλυσης με οποιοδήποτε τρόπο μίσθωσης που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ, πριν από τη λήξη αυτής, μόνο με την προσαγωγή-

(α) Της έγγραφης συγκατάθεσης του εκμισθωτή και του μισθωτή και κάθε προσώπου, προς όφελος του οποίου τυχόν επενεργεί εμπράγματο βάρος επί του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή της μίσθωσης· ή

(β) δικαστικού διατάγματος που εκδίδεται με αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου και που προνοεί, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, για αποζημίωση ή άλλη προστασία των συμφερόντων κάθε προσώπου προς όφελος του οποίου τυχόν επενεργεί εμπράγματο βάρος επί του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή της μίσθωσης.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εμπράγματο βάρος» περιλαμβάνει επίσης απαγόρευση οποιουδήποτε από τους τύπους που περιέχονται στα Κεφάλαια 1, 4 και 5 του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος  του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.