Εξουσίες μισθωτή για προστασία ή/και αξιοποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας

65ΜΑ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης ακίνητης ιδιοκτησίας που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65ΚΒ, ο μισθωτής έχει τις ίδιες και συντρέχουσες με τον εκμισθωτή εξουσίες προς λήψη οποιουδήποτε δικαστικού, διοικητικού ή άλλου μέτρου για την προστασία, βελτίωση ή αξιοποίηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώθηκε εντός των πλαισίων της μίσθωσης χρήσης που προνοείται ή εύλογα εξυπακούεται από τη σύμβαση.