Έκδοση Κανονισμών

65ΜΒ. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, είναι δεκτικό ή χρήζει καθορισμού.