Εφαρμογή των διατάξεων του περί Δολίων Μεταβιβάσεων (Ακύρωση) Νόμου

65Μ. Κάθε μίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας ή, ανάλογα με την περίπτωση, μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ ή του άρθρου 65ΛΓ, αντίστοιχα, θεωρείται για τους σκοπούς του περί Δολίων Μεταβιβάσεων (Ακύρωση) Νόμου ως μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας και οι διατάξεις αυτού εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί της μίσθωσης, επί της μεταβίβασης και επί του εμπράγματου δικαιώματος που αποκτήθηκε με την εγγραφή αυτή όπως εφαρμόζονται επί μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και επί της ιδιοκτησίας αυτής.