Φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας που εκμισθώθηκε

65ΛΘ. Οι φόροι, τα τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβληθούν από τον κύριο ακίνητης ιδιοκτησίας, δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ Νόμου ή Κανονισμών, στην περίπτωση ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με την οποία έχει εγγραφεί σύμβαση μίσθωσης βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65ΛΑ, τον εκμισθωτή και τηρουμένων των όρων της σύμβασης μίσθωσης, αυτός δικαιούται να αξιώσει από το μισθωτή την επιστροφή του ποσού κάθε φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης που καταβλήθηκε από τον ίδιο.