Εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας που δεν εκτιμήθηκε προηγουμένως

66. Κάθε ακίνητη ιδιοκτησία η οποία δεν έχει εκτιμηθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού και κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που αποκτά ύπαρξη μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, δύναται να εκτιμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους αυτού είτε με πρωτοβουλία του Διευθυντή είτε με αίτηση του εγγεγραμμένου κυρίου αυτής και στην περίπτωση τέτοιας εκτίμησης η αξία που εκτιμάται θεωρείται ότι είναι η εγγεγραμμένη αξία της ιδιοκτησίας αυτής:

Νοείται ότι, μέχρις ότου η ακίνητη αυτή ιδιοκτησία εκτιμηθεί και η αξία αυτής εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο Διευθυντής δύναται, για σκοπούς επιβολής φορολογίας και κτηματολογικών τελών και δικαιωμάτων δυνάμει των διατάξεων οποιωνδήποτε άλλων εκάστοτε σε ισχύ νόμων, να καθορίσει προσωρινή αξία αυτής και να καταχωρήσει αυτή στα κτηματολογικά βιβλία, νοουμένου ότι η αξία που θα καθοριστεί με τον τρόπο αυτό θα συνάδει κατά το δυνατό, με τις αξίες ακίνητων ιδιοκτησιών που εκτιμήθηκαν ή καθορίστηκαν διαφορετικά οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ή γειτονική ή παρόμοια περιοχή, και αν ακόμη για το σκοπό αυτό η αξία που θα καθοριστεί δεν θα συμμορφώνεται με τον ορισμό της λέξης "αξία" στο άρθρο 2:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Διευθυντής δύναται να προβεί σε αναθεώρηση της προσωρινής αξίας που καθορίστηκε με τον τρόπο αυτό, όπου αυτό είναι αναγκαίο, χωρίς όμως επηρεασμό οποιασδήποτε φορολογίας ή τελών και δικαιωμάτων που επιβλήθηκαν επί της προσωρινής αξίας που καθορίστηκε αρχικά.