Διαχωρισμός από συγκύριους

34. Όταν ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται κατ' εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες διαχωρίστηκε από τους συγκύριους ο Διευθυντής δύναται, με αίτηση για εγγραφή της ιδιοκτησίας που διαχωρίστηκε με τον τρόπο αυτό, να διατάξει όπως η εγγραφή της ιδιοκτησίας πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του διαχωρισμού αν αυτοί δεν παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 27:

Νοείται ότι όταν ιδιοκτησία ή μερίδα αυτής συνδεδεμένη με το διαχωρισμό υπόκειται σε οποιοδήποτε εμπράγματο βάρος δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, ο διαχωρισμός δεν εγγράφεται εκτός αν το πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί το εμπράγματο βάρος δώσει εγγράφως τη συγκατάθεση του:

Νοείται περαιτέρω ότι αν το πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί το εμπράγματο βάρος αρνείται να δώσει τη συγκατάθεση του, οποιοσδήποτε από τους συγκύριους που επηρεάζονται δύναται να ζητήσει την έκδοση τέτοιου διατάγματος από το Επαρχιακό Δικαστήριο ως ήθελε κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις.