Αναγκαστική απόκτηση και στις περιπτώσεις φρεάτων ή μικρής έκτασης τεμαχίων γης ευρισκομένων μέσα σε μεγαλύτερο τεμάχιο γης

33Α.  Όταν μέσα στα όρια οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας, υπό τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και τους ίδιους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 30, υπάρχει φρέαρ ή μικρής έκτασης τεμάχιο γης επί του οποίου υπάρχει φρέαρ ή οποιοδήποτε άλλο μικρής έκτασης τεμάχιο γης, περιλαμβανομένων αυλακιών ή δεξαμενών για μεταφορά ή αποθήκευση ύδατος, το οποίο ανήκει σε πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη της ειρημένης ιδιοκτησίας και ο Διευθυντής θεωρεί αδύνατη τη διενέργεια αναπροσαρμογής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30, τότε τυγχάνουν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 33.