Τρόπος πώλησης

35. Κάθε πώληση που διενεργείται δυνάμει του Μέρους αυτού, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου που αφορά πωλήσεις με δημόσιο πλειστηριασμό και τον εκάστοτε σε ισχύ περί Πωλήσεως Διαδικαστικό Κανονισμό:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει το μέγιστο αριθμό προσώπων στα οποία εφόσον ενεργούν από κοινού δύναται να επιτραπεί να πλειοδοτούν σε πλειστηριασμό για ιδιοκτησία που τίθεται προς πώληση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 του Νόμου αυτού.