Ακίνητη ιδιοκτησία που καθίσταται Βάκουφ (Vakf)

36.-(1) Ακίνητη ιδιοκτησία η οποία βρίσκεται εντός των περιοχών που καθορίζονται, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, πάνω στο χωρομετρικό χάρτη που είναι υπογραμμένος από το Διευθυντή και κατατεθειμένος στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο πριν από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο όνομα προσώπου που πρεσβεύει τη Μουσουλμανική πίστη δύναται, με έγκυρη πράξη αφιερώματος, να καταστεί Βάκουφ (Vakf).

(2) Ακίνητη ιδιοκτησία η οποία βρίσκεται εκτός των περιοχών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και είναι εγγεγραμμένη στο όνομα προσώπου που πρεσβεύει τη Μουσουλμανική πίστη, και η οποία προς ικανοποίηση του Διευθυντή, είναι επαρκώς φυτεμένη με δέντρα ή αμπέλια ή είναι καλυμμένη με οικοδομές δύναται, με έγκυρη πράξη αφιερώματος, να καταστεί Βάκουφ (Vakf):

Νοείται ότι πρέπει να καταβάλλεται από τον κύριο στις προσόδους της Δημοκρατίας τέλος ίσο με το ένα τέταρτο της εγγεγραμμένης αξίας της ιδιοκτησίας αυτής, και ότι καμιά τέτοια ιδιοκτησία δεν καθίσταται Βάκουφ (Vakf) μέχρις ότου καταβληθεί το τέλος αυτό.