Διενέργεια εκσυγχρονισμού εγγραφής με σημείωση παρατυπίας ή/και απαγόρευση

65ΚΖ.(1) Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εκσυγχρονισμού εγγραφής που αρχίζει σύμφωνα με το άρθρο 65ΚΒ ή 65ΚΓ,  διαπιστώνεται από την αρμόδια αρχή οποιαδήποτε παρατυπία αναφορικά με την ακίνητη  ιδιοκτησία ή αναφορικά με οποιαδήποτε μονάδα ή ξεχωριστό τεμάχιο το οποίο προκύπτει, η αρμόδια αρχή ζητεί από το Διευθυντή  να καταχωρίσει έναντι της ιδιοκτησίας αυτής ή της νέας εγγραφής της μονάδας ή του ξεχωριστού τεμαχίου, στα οποία εντοπίζεται η παρατυπία, σημείωση παρατυπίας ή/και απαγόρευσης εκούσιας μεταβίβασης και επιβάρυνσης του επηρεαζόμενου ακινήτου, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού έγκρισης με σημείωση παρατυπίας, που εκδόθηκε με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, η σημείωση αυτή θεωρείται επαρκής εξουσιοδότηση προς το Διευθυντή για καταχώριση σημείωσης παρατυπίας στο Κτηματικό Μητρώο έναντι του επηρεαζόμενου ακινήτου.

(3) Σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού μη εξουσιοδοτημένων εργασιών, με  βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, η απαίτηση απαγόρευσης εκούσιας μεταβίβασης και  επιβάρυνσης του επηρεαζόμενου ακινήτου που περιέχεται στο εν λόγω πιστοποιητικό, θεωρείται επαρκής εξουσιοδότηση προς το Διευθυντή να καταχωρίσει στο Κτηματικό Μητρώο, επιπρόσθετα από τη σημείωση παρατυπίας, και απαγόρευση εκούσιας μεταβίβασης και επιβάρυνσης του επηρεαζόμενου ακινήτου προς όφελος της αρμόδιας αρχής:

Νοείται ότι, η πιο πάνω απαγόρευση δεν ισχύει σε περίπτωση μη εκούσιας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης ή μεταβίβασης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή δωρεάς σε σύζυγο ή τέκνα ή πρόσωπο μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας και μεταφέρεται στους νέους ιδιοκτήτες.

(4)  Για σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 65ΚΗ, “εκούσια μεταβίβαση ή επιβάρυνση” σημαίνει μεταβίβαση ή επιβάρυνση της επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας με την ελεύθερη βούληση του δικαιοπάροχου, χωρίς οποιοδήποτε καταναγκασμό του μετά τη λήψη νομικών μέτρων και δεν περιλαμβάνει μεταβίβαση ή επιβάρυνση μετά από διαδικασία ειδικής εκτέλεσης δυνάμει του περί Πώλησης Γαιών (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μετά από δικαστικό διάταγμα, αναγκαστική εκτέλεση, εκποίηση συνεπεία υποθήκης ή άλλου ασφαλιστικού μέτρου.