Εγγραφή περιοριστικής σύμβασης

65ΙΖ.-(1) Τηρουμένων των εδαφίων (2) και (3) περιοριστική σύμβαση εγγράφεται βάσει του άρθρου αυτού κατόπι αίτησης γι' αυτό από ένα από τους κυρίους των ακινήτων που επηρεάζονται από αυτό στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο με την καταχώρηση στη σχετική στήλη στο Μητρώο τόσο για το ακίνητο το οποίο βαρύνεται με την περιοριστική σύμβαση όσο και για το ακίνητο προς όφελος του οποίου τίθεται ο περιορισμός.

(2) Η περιοριστική σύμβαση καθορίζει όλα τα ακίνητα που επηρεάζονται με αναφορά στο εν χρήσει κτηματολογικό σχέδιο και υπογράφεται από τον κύριο του ακινήτου το οποίο βαρύνεται με την περιοριστική σύμβαση και τον κύριο του ακινήτου προς όφελος του οποίου τίθεται ο περιορισμός, οι οποίοι και οι δύο έχουν την ικανότητα προς δικαιοπραξία, αμφοτέρων των οποίων οι υπογραφές πιστοποιούνται ανάλογα.

(3) Αν το ακίνητο το οποίο βαρύνεται από την περιοριστική σύμβαση δεν είναι εγγεγραμμένο στο όνομα του προσώπου το οποίο υπογράφει ως κύριος αυτού ή αν το πρόσωπο αυτό δεν έχει την ικανότητα προς δικαιοπραξία, η εγγραφή δεν γίνεται αποδεκτή. Αν δε το ακίνητο αυτό είναι βεβαρημένο με οποιαδήποτε επιβάρυνση, για να γίνει αποδεκτή η εγγραφή πρέπει να προσκομιστεί η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου υπέρ του οποίου υφίσταται η επιβάρυνση και, στην περίπτωση κατά την οποία η επιβάρυνση αυτή συνίσταται σε υποθήκη εγγυημένη, τότε και η έγγραφη συγκατάθεση του εγγυητή.