Ερμηνεία

65ΙΣΤ. Για τους σκοπούς του Μέρους αυτού-

"περιοριστική σύμβαση" σημαίνει σύμβαση μεταξύ του κυρίου ακινήτου και του κυρίου άλλου ακινήτου η οποία περιέχει οποιοδήποτε όρο με τον οποίο περιορίζεται η χρήση ή η ανάπτυξη του πρώτου ακινήτου προς όφελος του δευτέρου ακινήτου αλλά δεν περιλαμβάνει σύμβαση μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή ακινήτου.