Κατάθεση τέλους για εξέταση ενστάσεων για εκτιμήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας, κτλ.

74. Κάθε πρόσωπο το οποίο διαφωνεί με την εκτίμηση ή επανεκτίμηση άλλη συναφή με αυτήν απόφαση του Διευθυντή πρέπει μαζί με την ένσταση του, να καταθέτει στο σχετικό Επαρχιακό Κτηματολόγιο το ποσό των δέκα λιρών ως δικαίωμα εξέτασης της ένστασης του που αναφέρεται.