Εκτιμήσεις ισχύουν μέχρι να αναθεωρηθούν

73.-(1) Κάθε εκτίμηση ή επανεκτίμηση που διενεργήθηκε από εκτιμητή είναι δεσμευτική και ισχύει για κάθε σκοπό και θεωρείται ότι είναι η εκτιμημένη αξία της ιδιοκτησίας στην οποία αυτή αναφέρεται μέχρις ότου αναθεωρηθεί από το Διευθυντή και η απόφαση του Διευθυντή είναι επίσης δεσμευτική και ισχύει μέχρις ότου αναθεωρηθεί από το Διευθυντή ή το Δικαστήριο, οποιοσδήποτε επιπλέον φόρος ή οποιοδήποτε επιπλέον τέλος που καταβλήθηκε με βάση την εκτίμηση ή επανεκτίμηση αυτή, πριν αυτή αναθεωρηθεί, επιστρέφεται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αναθεώρησης της εκτίμησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των διατάξεων των άρθρων 70, 71 και 72 του παρόντος Νόμου, είτε με απόφαση του Διευθυντή είτε με απόφαση του Δικαστηρίου, ο Διευθυντής δίδει ειδοποίηση σε όλες τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για την αναθεώρηση αυτή.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό, μέχρι να διενεργηθεί δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού γενική εκτίμηση ολόκληρης της ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή οποιουδήποτε δήμου ή κοινότητας, υιοθετείται και εγγράφεται ή καταχωρίζεται στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ως η αξία γενικής εκτίμησης οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή αυτή που εκτιμήθηκε ή επανεκτιμήθηκε μεταγενέστερα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 66 ή 67, αντίστοιχα, τέτοια εκατοστιαία αναλογία της αξίας αυτής ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει για ακίνητες ιδιοκτησίες στην περιοχή αυτή.