Εκτιμήσεις ισχύουν μέχρι να αναθεωρηθούν

73.-(1) Κάθε εκτίμηση ή επανεκτίμηση που διενεργήθηκε από εκτιμητή είναι δεσμευτική και ισχύει για κάθε σκοπό και θεωρείται ότι είναι η εκτιμημένη αξία της ιδιοκτησίας στην οποία αυτή αναφέρεται μέχρις ότου αναθεωρηθεί από το Διευθυντή και η απόφαση του Διευθυντή είναι επίσης δεσμευτική και ισχύει μέχρις ότου αναθεωρηθεί από το Διευθυντή ή το Δικαστήριο, οποιοσδήποτε επιπλέον φόρος ή οποιοδήποτε επιπλέον τέλος που καταβλήθηκε με βάση την εκτίμηση ή επανεκτίμηση αυτή, πριν αυτή αναθεωρηθεί, επιστρέφεται.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται στο Νόμο αυτό, μέχρι να διενεργηθεί δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού γενική εκτίμηση ολόκληρης της ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή οποιασδήποτε πόλης, χωριού ή ενορίας, υιοθετείται και εγγράφεται ή καταχωρίζεται στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ως η εκτιμημένη αξία οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή αυτή που εκτιμήθηκε ή επανεκτιμήθηκε μεταγενέστερα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 66 ή 67, αντίστοιχα, τέτοια εκατοστιαία αναλογία της αξίας αυτής ως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει για ακίνητες ιδιοκτησίες στην περιοχή αυτή.