Όροι άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος με τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής

14Λ.—(1) Κάθε δικηγόρος, ο οποίος ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία με τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής υποχρεούται να το ασκεί με τον τίτλο του αυτό, ο οποίος πρέπει να είναι διατυπωμένος στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους καταγωγής κατά τρόπο σαφή.

(2) Για την εφαρμογή του εδαφίου (1), το Νομικό Συμβούλιο απαιτεί από το δικηγόρο να αναφέρει την επωνυμία της επαγγελματικής οργάνωσης του κράτους μέλους καταγωγής, στην οποία ανήκει ή την ονομασία του δικαστηρίου, στο οποίο επιτρέπεται να εμφανίζεται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής, καθώς επίσης και την εγγραφή του στο μητρώο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής.