Διαγραφή από το προβλεπόμενο στο άρθρο 14Κ μητρώο

14ΚΑ.-(1) Εξαιρουμένου δικηγόρου ο οποίος είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους και κατέχει επαγγελματικό τίτλο καταγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου, κάθε άλλος δικηγόρος ο οποίος κατέχει επαγγελματικό τίτλο καταγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου και ο οποίος μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2020 είχε εγγραφεί, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 14Κ μητρώο, συνεχίζει να έχει τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος δικαιώματα και υποχρεώσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, ύστερα δε από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής διαγράφεται από το εν λόγω μητρώο αυτοδικαίως:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εγγραφή προσώπου ως δικηγόρου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, εφόσον το πρόσωπο αυτό πληροί τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προϋποθέσεις.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν επηρεάζουν δικηγόρο ο οποίος κατέχει επαγγελματικό τίτλο καταγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι εγγεγραμμένος στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 14Κ μητρώο και ο οποίος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα έχει εγκριθεί για πλήρη ένταξη στο δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Ο:

Νοείται ότι, η εξέταση εκκρεμουσών αιτήσεων για πλήρη ένταξη στο δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία οι οποίες υποβλήθηκαν πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Ο.