Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος με τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής

14Μ.—(1) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων, ο δικηγόρος, υπήκοος κράτους μέλους που ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία, με τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής, ασκεί τις ίδιες δραστηριότητες με το δικηγόρο που φέρει τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας και μπορεί, ειδικότερα, να παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα κυπριακού δικαίου, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και του δικαίου του κράτους μέλους καταγωγής του, καθώς, και να εκτελεί και τις εργασίες και τις πράξεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

(2) Για την εκπροσώπηση και υπεράσπιση πελάτη ενώπιον δικαστηρίου, ο δικηγόρος, υπήκοος κράτους μέλους που ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα με τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής, ενεργεί, κατόπιν συμφωνίας, μαζί με δικηγόρο που ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία και που δικαιούται να εμφανίζεται ενώπιον του δικαστηρίου το οποίο επιλαμβάνεται της υπόθεσης.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ορισμένες δραστηριότητες στο κράτος μέλος καταγωγής δεν ασκούνται από δικηγόρους, αλλά από άλλη επαγγελματική κατηγορία, ο δικηγόρος που ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα με τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής του εν λόγω κράτους μέλους αποκλείεται από την άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία, ακόμα και αν τούτο επιτρέπεται στους δικηγόρους που ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα με τον επαγγελματικό τίτλο της Δημοκρατίας.