Τήρηση επαγγελματικών και δεοντολογικών κανόνων

14Ν.—(1) Ανεξάρτητα από τους επαγγελματικούς και δεοντολογικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται στο κράτος μέλος καταγωγής του, ο δικηγόρος τηρεί τις διατάξεις του βασικού νόμου και των δυνάμει αυτού ή άλλου νόμου εκδοθέντων κανονισμών ή διαδικαστικών κανονισμών που διέπουν το δικηγορικό επάγγελμα, ιδίως εκείνων των διατάξεων που αναφέρονται στο ασυμβίβαστο της άσκησης των δραστηριοτήτων του δικηγόρου και της άσκησης άλλων ξένων προς αυτό δραστηριοτήτων, στο επαγγελματικό απόρρητο, στην επαγγελματική δεοντολογία, στην απαγόρευση υποστήριξης από τον ίδιο δικηγόρο διαδίκων που έχουν αντίθετα συμφέροντα και στη διαφήμιση.

(2) Από την εγγραφή του στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, ο δικηγόρος καθίσταται μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς και του οικείου τοπικού δικηγορικού συλλόγου και μετέχει στις συνελεύσεις αυτών με δικαίωμα να ψηφίζει για την ανάδειξη των διάφορων οργάνων.

(3) Ο δικηγόρος υπάγεται στους εκάστοτε εκδιδόμενους Κανονισμούς που αφορούν συντάξεις, χορηγήματα και τέλη.