Εγγραφή στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα

14Κ.—(1) Προϋπόθεση για την άσκηση των δραστηριοτήτων του δικηγόρου στη Δημοκρατία, είναι η εγγραφή του σε ειδικό μέρος του δυνάμει του άρθρου 6Α του βασικού νόμου Μητρώου των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα.

(2) Για την εγγραφή αυτή, το Νομικό Συμβούλιο απαιτεί την προσκόμιση των ακόλουθων πιστοποιητικών:

(α) Πιστοποιητικό από το οποίο να αποδεικνύεται η ιθαγένεια κράτους μέλους·

(β) πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου·

(γ) πιστοποιητικό εγγραφής σε μητρώο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής καθώς και βεβαίωση ότι ο δικηγόρος εξακολουθεί να ασκεί τις δραστηριότητές του και δεν έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί η άδειά του για οποιοδήποτε λόγο:

Νοείται ότι, το πιστοποιητικό και η βεβαίωση δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί πέραν των τριών μηνών πριν την παρουσίασή τους.

(3) Η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου, με την οποία απορρίπτεται το αίτημα για εγγραφή ή ακυρώνεται η εγγραφή πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

(4) Για κάθε απόφασή του δυνάμει του παρόντος άρθρου, το Νομικό Συμβούλιο ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.