Άσκηση επαγγέλματος υπό τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής.

14Ι. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου, δικηγόρος, υπήκοος κράτους μέλους, δύναται να ασκεί τις δραστηριότητες του δικηγόρου μόνιμα στη Δημοκρατία και με τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.