Εταιρεία Δικηγόρων

6Γ.- (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, το Νομικό Συμβούλιο, μετά από σχετική αίτηση, εγκρίνει τη σύσταση εταιρείας ως Εταιρείας Δικηγόρων και η έγκριση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής της ως εταιρείας, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, αν η εταιρεία αυτή:

(α) είναι προτεινόμενη για εγγραφή στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία της  οποίας όλοι οι προτιθέμενοι συνεταίροι είναι δικηγόροι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που  Ασκούν το Επάγγελμα. ή

(β) είναι προτεινόμενη για εγγραφή στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της οποίας το σύνολο των προτιθέμενων μετόχων της και των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι δικηγόροι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που  Ασκούν το  Επάγγελμα:

Νοείται ότι μέτοχος της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί να είναι και ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οι συνεταίροι είναι δικηγόροι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων που  Ασκούν το Επάγγελμα.

(γ) είναι προτεινόμενη για εγγραφή ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης της οποίας το όνομα αποτελείται αποκλειστικά από:

(i) το όνομα ή τα ονόματα ενός ή περισσοτέρων δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα, ή

(ii) το όνομα ή τα ονόματα δικηγόρων που άσκησαν στο παρελθόν στη Δημοκρατία το επάγγελμα του δικηγόρου ως συνεταίροι σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία που υφίστατο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007, ή

(iii) το όνομα ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας που υφίστατο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007 και περιέχει το όνομα ή τα ονόματα δικηγόρων που είναι ή ήταν στο παρελθόν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Δικηγόρων.

(2) Ανεξάρτητα από τις λοιπές σχετικές διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, οποιαδήποτε απόκτηση ή μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Δικηγόρων τότε μόνον θεωρείται νόμιμη και καταχωρείται από τον Έφορο Εταιρειών, εάν τύχει της προτέρας έγκρισης του Νομικού Συμβουλίου.

(3) Το Νομικό Συμβούλιο ενημερώνει το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για κάθε Εταιρεία Δικηγόρων που εγκρίνει δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Κάθε εταιρεία Δικηγόρων, της οποίας  η εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών εγκρίθηκε  από το Νομικό Συμβούλιο, καταχωρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε ειδικό μητρώο που τηρείται από αυτό και καλείται «Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων».

(5) Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενημερώνει αμέσως τον Αρχιπρωτοκολλητή για κάθε καταχώρηση στο Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων δυνάμει του εδαφίου (4).

(6) Εταιρεία Δικηγόρων, που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καταχωρείται με το αρκτικόλεξο «Δ.Ε.Π.Ε.» (Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης),  αντί της συντομογραφίας «Λίμιτεδ» και όπου το όνομα αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες με το αρκτικόλεξο «LLC», (Lawyers’ Limited Company):

Νοείται ότι το όνομα  Εταιρείας Δικηγόρων που εγγράφεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο μπορεί να εμφανίζεται και να χρησιμοποιείται τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες, ανεξάρτητα αν έχει εγγραφεί με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στον Έφορο Εταιρειών.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (8), το Νομικό Συμβούλιο αποφασίζει τη διαγραφή Εταιρείας Δικηγόρων από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων, αν η εταιρεία παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β), ανάλογα με την περίπτωση, του εδαφίου (1).

(8) Το Νομικό Συμβούλιο  δεν αποφασίζει τη διαγραφή οποιασδήποτε Εταιρείας Δικηγόρων από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων, αν ο λόγος για τον οποίο παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή (β), ανάλογα με την περίπτωση, του  εδαφίου  (1) οφείλεται στην:

(α) απόκτηση συμφέροντος για τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του ιδίου εδαφίου, στην απόκτηση μετοχών, ως αποτέλεσμα κληρονομικής διαδοχής, από πρόσωπο το οποίο δεν είναι δικηγόρος ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, ή

(β) απώλεια, με οποιοδήποτε τρόπο, από συνεταίρο ή μέλος εταιρείας ή μέλος διοικητικού της συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, της ιδιότητας του δικηγόρου ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, και νοουμένου ότι οι πιο πάνω λόγοι αίρονται μέσα σε περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν προκύψει, κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι η Εταιρεία Δικηγόρων συνεχίζει να πληρεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση.

(9) Η διάλυση Εταιρείας Δικηγόρων συνεπάγεται αυτοδικαίως και τη διαγραφή της από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων.

(10) Δικηγόρος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα και ο οποίος συμμετέχει σε ή εργοδοτείται από Εταιρεία Δικηγόρων, εμφανίζεται ενώπιον δικαστηρίου εκ μέρους, ή για λογαριασμό της Εταιρείας Δικηγόρων.

(11) Διορισμός δικηγόρου στο όνομα Εταιρείας Δικηγόρων θα θεωρείται από κάθε άποψη ως διορισμός όλων και καθενός από τους δικηγόρους που αποτελούν ή συμμετέχουν στην Εταιρεία Δικηγόρων ή εργοδοτούνται από αυτή, χωρίς να απαιτείται χωριστός διορισμός καθενός για να δικαιούται να εκπροσωπεί ενώπιον δικαστηρίου το πρόσωπο που προβαίνει στο διορισμό.

(12) Δικηγόρος, αναφορικά με τον οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους ΙΙΙΒ του παρόντος Νόμου, δύναται να ενεργεί εκ μέρους και για λογαριασμό της ομάδας στην οποία ανήκει.