Ευθύνη μελών Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

6Δ. - (1)  Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, δικηγόρος μέτοχος σε Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δε θα έχει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη ή ευθύνη συνεισφοράς, για οποιοδήποτε χρέος, ευθύνη ή  υποχρεώσεις της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, απλά και μόνο επειδή είναι μέτοχος της εταιρείας.

(2)  Το εδάφιο (1) πιο πάνω δεν επηρεάζει την οποιαδήποτε ευθύνη μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης η οποία οφείλεται στη δική του αμέλεια, ούτε και επηρεάζει τη διάθεση της περιουσίας της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης για να καλύψει τα χρέη, τις ευθύνες ή και υποχρεώσεις της.