Υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης των δικηγόρων έναντι ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια

6Ε.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ουδεμία άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος εκδίδεται ή ανανεώνεται, εκτός εάν ο δικηγόρος διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική σύμβαση με αδειούχο ασφαλιστική εταιρεία αναφορικά με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης έναντι ευθύνης για επαγγελματική αμέλεια.

(2) Το ελάχιστο όριο ασφαλιστικής κάλυψης και οι όροι της ασφαλιστικής σύμβασης που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.