Ορισμός Κατώτατου μισθού

3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει κατώτατα όρια μισθών για οποιαδήποτε εργασία στη Δημοκρατία είτε γενικά είτε σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή επαρχία, σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ικανοποιείται ότι οι μισθοί που καταβάλλονται σε οποιαδήποτε πρόσωπα που εργοδοτούνται σε οποιαδήποτε τέτοια εργασία είναι αδικαιολόγητα χαμηλοί.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να διαφοροποιεί ή καταργεί έναν κατώτατο μισθό.

(3) Οποιοσδήποτε κατώτατος μισθός που ορίζεται όπως προαναφέρθηκε ή η κατάργηση ή διαφοροποίηση οποιουδήποτε τέτοιου μισθού τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που ορίζεται για το σκοπό αυτό στο Διάταγμα.