Διορισμός, κ.λ.π., Συμβουλευτικών Επιτροπών

4.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, όταν κρίνει σκόπιμο, να διορίζει Συμβουλευτικές Επιτροπές για να εξετάζουν του μισθούς που καταβάλλονται για οποιαδήποτε εργασία.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς σχετικά με τη σύσταση, διορισμό, εξουσίες και καθήκοντα των Συμβουλευτικών Επιτροπών.