Ποινή για τη μη καταβολή μισθών σύμφωνα με το κατώτατο όριο που ορίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 3

5.-(1) Όταν οποιοσδήποτε κατώτατος μισθός έχει οριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, βάσει του Νόμου αυτού, ο εργοδότης, στις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει ο κατώτατος μισθός, καταβάλλει μισθούς στο πρόσωπο που εργοδοτείται όχι πιο κάτω από τον κατώτατο μισθό και αν παραλείψει να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό υπόκειται μετά την καταδίκη, αναφορικά με κάθε αδίκημα σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες, και σε πρόσθετο πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά την οποία το αδίκημα εξακολουθεί μετά την καταδίκη του για αυτό.

(2) Μετά την καταδίκη εργοδότη βάσει των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, το Δικαστήριο δύναται με την καταδίκη να διατάζει τον εργοδότη που καταδικάζεται να καταβάλλει επιπρόσθετα με οποιοδήποτε πρόστιμο τέτοιο ποσό όπως φαίνεται στο Δικαστήριο ότι οφείλεται στο πρόσωπο που εργοδοτείται, έναντι μισθών, που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό:

Νοείται ότι η εξουσία να διατάσσεται καταβολή μισθών, βάσει του εδαφίου αυτού, δεν αποκλείει οποιοδήποτε δικαίωμα του προσώπου που εργοδοτείται, να ανακτά μισθούς με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.