Σύνταξη και συντελεστής

46.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους σε δάσκαλο που έχει συμπληρώσει υπηρεσία πέντε ή περισσότερα έτη καταβάλλεται κατά την αφυπηρέτηση του σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 51, ετήσια σύνταξη με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του για κάθε συμπληρωμένο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του και εφάπαξ ποσό ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και διαιρούμενου του προκύπτοντος ποσού διά τρία: Νοείται ότι σύνταξη καταβαλλόμενη σε δάσκαλο δυνάμει του παρόντος Μέρους κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του δεν μπορεί αν υπερβαίνει το ένα δεύτερο των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση αφυπηρέτησης ή παραίτησης δασκάλου την προηγούμενη της ημερομηνίας παροχής αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος επί του βασικού μισθού, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται ότι αυξάνονται ανάλογα, λαμβανομένης υπόψη της τιμαριθμικής αυτής αύξησης.

(2) Σε περίπτωση που ο μισθός του δασκάλου βρίσκεται πάνω σε κλίμακα και ο δάσκαλος μέχρι την ημερομηνία της αφυπηρέτησης ή παραίτησης του έχει κερδίσει μέρος της επόμενης ετήσιας προσαύξησης της κλίμακας του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται ότι αυξάνονται κατά τόσα δωδέκατα του ποσού της προσαύξησης αυτής όσοι είναι οι μήνες κατά τους οποίους υπηρέτησε μετά τη χορήγηση της τελευταίας προσαύξησης του.