Αύξησις συντάξεως εις περιπτώσεις αφυπηρετήσεως λόγω ασθενείας

47.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση που δάσκαλος, ο οποίος αφυπηρετεί δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 51, έχει κατά την ημέρα της αφυπηρέτησης του συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία-

(α) Πέντε ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δέκα έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία,

(β) δέκα ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δεκαπέντε έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι έτη συντάξιμη υπηρεσία,

(γ) δεκαπέντε ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από είκοσι τρία έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη,

(δ) είκοσι τρία ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από τριάντα έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη,

της υπηρεσίας που προστίθεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρουμένης ως υπηρεσίας με εισφορές:

Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη εκείνης την οποία θα είχε ο δάσκαλος εάν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία αναγκαστικής αφυπηρέτησης του.

(2) Αι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται εις την περίπτωσιν διδασκάλου ο οποίος καθίσταται ανάπηρος συνεπεία τραύματος εν τη εκτελέσει του καθήκοντος του και ο οποίος δικαιούται εις πρόσθετον σύνταξιν δυνάμει του άρθρου 55 εάν η τοιαύτη πρόσθετος σύνταξις είναι μεγαλυτέρα του δυνάμει του εδαφίου (1) παρεχομένου ωφελήματος.