Αναγνώρισις προηγουμένης υπηρεσίας

50.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), εάν διδάσκαλος υπηρετήσας δι’ οιανδήποτε περίοδον εγκατέλειψεν ή εγκαταλείψη την δημοσίαν εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν δι’ οιονδήποτε λόγον άνευ της χορηγήσεως οιουδήποτε ωφελήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου, ακολούθως δε επαναδιωρίσθη ή ήθελεν επαναδιορισθή εις την δημοσίαν εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν και υπηρετήση διά περίοδον ουχί ολιγωτέραν των πέντε ετών, αφυπηρετήση δε τελικώς εις οιανδήποτε περίπτωσιν καθ’ ην δικαιούται εις σύνταξιν δυνάμει του άρθρου 51, η προηγουμένη υπηρεσία αυτού λαμβάνεται υπ’ όψιν διά τον υπολογισμόν της συντάξεως του επί τη τελική αφυπηρετήσει του:

Νοείται ότι εάν εις τον διδάσκαλον εχορηγήθη φιλοδώρημα δυνάμει οιουδήποτε άλλου νόμου ή οιουδήποτε κανονισμού αναφορικώς προς την προηγουμένην υπηρεσίαν του, αι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται μόνον εάν ο διδάσκαλος εκλέξη να επιστρέψη το ούτω χορηγηθέν εις αυτόν φιλοδώρημα ευθύς μετά τον επαναδιορισμόν του ή εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1981.

(2) Εάν διδάσκαλος αφυπηρετήσας δυνάμει της παραγράφου (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 51 επαναδιωρίσθη ή ήθελεν επαναδιορισθή εις την δημοσίαν εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν και υπηρετήση διά περίοδον ουχί ολιγωτέραν των πέντε ετών, αφυπηρετήση δε τελικώς εις οιανδήποτε περίπτωσιν καθ’ ην δικαιούται εις σύνταξιν δυνάμει του εν λόγω άρθρου, η προηγουμένη υπηρεσία αυτού δύναται να ληφθή υπ’ όψιν διά τον υπολογισμόν της συντάξεως του επί τη τελική αφυπηρετήσει του νοουμένου ότι ούτος ήθελεν ειδοποιήσει εγγράφως τον Γενικόν Λογιστήν ευθύς μετά τον επαναδιορισμόν του ή εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1981 ότι-

(ι) αναλαμβάνει όπως επιστρέψη αμέσως οιονδήποτε φιλοδώρημα χορηγηθέν εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 48~ ή

(ιι) συγκατατίθεται όπως η καταβολή οιασδήποτε χορηγηθείσης ετησίας συντάξεως διακοπή από της ημερομηνίας του επαναδιορισμού του και οιονδήποτε πληρωθέν εις αυτόν εφ’ άπαξ επί της συντάξεως φιλοδώρημα επιστραφή υπ’ αυτού αμέσως, εν τοιαύτη δε περιπτώσει οιαδήποτε προστεθείσα περίοδος υπηρεσίας δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τον υπολογισμόν της συντάξεως και του φιλοδωρήματος των καταβλητέων επί τη τελική αφυπηρετήσει του:

Νοείται ότι εις περίπτωσιν μη ειδοποιήσεως υπό του διδασκάλου περί συγκαταθέσεως του ως προνοείται εις την υποπαράγραφον (ιι) ανωτέρω, οιαδήποτε πρόσθετος ετησία σύνταξις χορηγηθείσα δυνάμει του άρθρου 47 ή του άρθρου 54 αφαιρείται εκ της συντάξεως ευθύς ως ούτος επαναδιορισθή, η αφαιρετέα δε δυνάμει της παρούσης επιφυλάξεως σύνταξις είναι εκείνη η οποία κατεβάλλετο εις αυτόν κατά την ημερομηνίαν του επαναδιορισμού του.

(3) Εάν διδασκάλισσα αφυπηρετήσασα δυνάμει της επιφυλάξεως (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 53 επαναδιωρίσθη ή ήθελεν επαναδιορισθή εις την δημοσίαν εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν και υπηρετήση διά περίοδον ουχί ολιγωτέραν των πέντε ετών, αφυπηρετήση δε τελικώς εις οιανδήποτε περίπτωσιν καθ’ ην δικαιούται εις σύνταξιν δυνάμει του άρθρου 51, η προηγούμενη υπηρεσία αυτής δύναται να ληφθή υπ’ όψιν διά τον υπολογισμόν της συντάξεως της επί τη τελική αφυπηρετήσει της νοουμένου ότι αύτη ήθελεν ειδοποιήσει εγγράφως τον Γενικόν Λογιστήν ευθύς μετά τον επαναδιορισμόν της ή εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας της ενάρξεως της ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1981 ότι αναλαμβάνει όπως επιστρέψη οιονδήποτε φιλοδώρημα χορηγηθέν εις αυτήν δυνάμει του άρθρου 52.

(4) Εάν διδάσκαλος αφυπηρετήσας δυνάμει της παραγράφου (ζ) του άρθρου 51 επαναδιορισθή εις την δημοσίαν εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν και υπηρετήση διά περίοδον ουχί ολιγωτέραν των πέντε ετών, αφυπηρετήση δε τελικώς εις οιανδήποτε περίπτωσιν καθ’ ην δικαιούται εις σύνταξιν δυνάμει του εν λόγω άρθρου, η προηγουμένη υπηρεσία αυτού δύναται να ληφθή υπ’ όψιν διά τον υπολογισμόν της συντάξεως του επί τη τελική αφυπηρετήσει του νοουμένου ότι ούτος ήθελεν ειδοποιήσει εγγράφως τον Γενικόν Λογιστήν ευθύς μετά τον επαναδιορισμόν του ότι αναλαμβάνει όπως επιστρέψη οιονδήποτε φιλοδώρημα χορηγηθέν εις αυτόν δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 51Β ή ότι συγκατατίθεται όπως η καταβολή οιασδήποτε ετησίας συντάξεως χορηγηθείσης δυνάμει του εδαφίου (5) του εν λόγω άρθρου διακοπή από της ημερομηνίας του επαναδιορισμού του και όπως οιονδήποτε πληρωθέν εις αυτόν φιλοδώρημα δυνάμει του αυτού εδαφίου επιστραφή υπ’ αυτού αμέσως.

(5) Η δυνάμει του παρόντος άρθρου επιστροφή οιουδήποτε ποσού γίνεται μεθ’ απλού τόκου, προς τοσούτον επιτόκιον όσον ο Υπουργός Οικονομικών ήθελεν εκάστοτε καθορίσει, υπολογιζομένου από της ημερομηνίας καθ’ ην τούτο είχε καταβληθή μέχρι της ημερομηνίας της επιστροφής ολοκλήρου του ποσού. Ο χρόνος και ο τρόπος της επιστροφής καθορίζονται υπό του Υπουργού Οικονομικών.

(6) Εάν ο διδάσκαλος εις τον οποίον αναφέρεται το εδάφιον (1), (2), (3) ή (4) του παρόντος άρθρου πλην της επιφυλάξεως του εδαφίου (2), αποβιώση καθ’ οιονδήποτε χρόνον μετά τον επαναδιορισμόν του, η προηγουμένη υπηρεσία του λαμβάνεται υπ’ όψιν διά τον υπολογισμόν της συντάξεως χήρας και τέκνων και του εφ’ άπαξ φιλοδωρήματος του καταβλητέου εις τον νόμιμον προσωπικόν αντιπρόσωπον αυτού, του εις τα ως άνω εδάφια όρου περί συμπληρώσεως πενταετούς υπηρεσίας μη λαμβανομένου υπ’ όψιν.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, δάσκαλος στον οποίο χορηγήθηκε φιλοδώρημα δυνάμει του παρόντος Νόμου για οποιαδήποτε προηγούμενη υπηρεσία, δύναται να ασκήσει οποτεδήποτε εκλογή να επιστρέψει στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας το φιλοδώρημα, χωρίς την επιβολή τόκου, εάν η επιστροφή απαιτείται για σκοπούς χορήγησης σύνταξης για την υπηρεσία αυτή από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.