Συντάξιμος υπηρεσία

49.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συντάξιμος υπηρεσία είναι-

(α) η υπηρεσία διδασκάλου επί μονίμου βάσεως~

(β) η υπηρεσία διδασκάλου επί προσωρινής βάσεως επί συμβάσει εάν εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις αύτη προηγήται, είτε αμέσως είτε κατόπιν διακοπής υπηρεσίας επί μονίμου βάσεως~

(γ) υπηρεσία η οποία θα ηδύνατο να λογισθή ως συντάξιμος δυνάμει του περί Συντάξεων Νόμου, των περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμων του 1967 έως 1979, ή οιουδήποτε άλλου νόμου διέποντος την χορήγησιν συντάξεως εκ του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας, εάν η τοιαύτη υπηρεσία προηγήται, είτε αμέσως είτε κατόπιν διακοπής, συνταξίμου υπηρεσίας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή διακόπτη τοιαύτην υπηρεσίαν ή εάν η τοιαύτη υπηρεσία διεκόπη ή διακόπτεται λόγω φοιτήσεως εν Κύπρω εις το Διδασκαλικόν Κολλέγιον ή την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν, περιλαμβανομένης υπηρεσίας σε σχολείο δημοτικής, μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης εκτός Κύπρου, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικό) Νόμο του 1992.

Νοείται ότι στην περίπτωση δασκάλου ο οποίος αφυπηρέτησε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1992 αναθεωρείται η ετήσια σύνταξη του από την πρώτη του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου αυτού, αφού εφαρμοστεί η τροποποίηση που εκτίθεται στο άρθρο 2 του εν λόγω Νόμου~

(δ) Η υπηρεσία δασκάλου σε δημόσια σχολεία στην Ελλάδα που προηγείται μόνιμου διορισμού σε δημόσια σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου:

Νοείται ότι θα καταβάλλονται απευθείας στην Κυπριακή Δημοκρατία τα ποσά που ο δάσκαλος δικαιούται να λάβει από τα Επικουρικά Ταμεία της Ελλάδας καθώς και τα άλλα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που δικαιούται για την υπηρεσία του στην Ελλάδα σύμφωνα με τη Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνταξιοδότηση Κρατικών Υπαλλήλων του 1994.

(2) Ουδεμία περίοδος απουσίας διδασκάλου επ’ αδεία άνευ απολαβών λογίζεται ως συντάξιμος υπηρεσία εκτός εάν η τοιαύτη άδεια είναι εκπαιδευτική άδεια η οποία παρεχωρήθη υπό της αρμοδίας αρχής και συμφώνως προς τους εκάστοτε εν ισχύϊ κανονισμούς τους διέποντας την χορήγησιν τοιαύτης εκπαιδευτικής αδείας ή είναι άδεια η οποία παρεχωρήθη τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου προς το συμφέρον της εκπαιδεύσεως ή διά σκοπούς δημοσίας πολιτικής.

(3) Συντάξιμος υπηρεσία λογίζεται και πάσα περίοδος υπηρεσίας διδασκάλου εις τας Ενόπλους Δυνάμεις της Δημοκρατίας διακόπτουσα την υπηρεσίαν αυτού ως διδασκάλου.

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου “Ένοπλοι Δυνάμεις” σημαίνει την δυνάμει των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων συσταθείσαν Εθνικήν Φρουράν και περιλαμβάνει πάσαν άλλην Δύναμιν την οποίαν το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε κηρύξει ως Ένοπλον Δύναμιν της Δημοκρατίας.

(3Α) Συντάξιμη υπηρεσία λογίζεται και κάθε περίοδος υπηρεσίας διδασκάλου στα Αρμένικα Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου, η οποία προσφέρθηκε και πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1996 αλλά δεν περιλαμβάνει υπηρεσία διδασκάλου ο οποίος δεν υπηρετούσε κατά την ημερομηνία αυτή.

(4) Διά τον υπολογισμόν της ολικής συνταξίμου υπηρεσίας διδασκάλου χρονική περίοδος άνω των δεκαπέντε ημερών λογίζεται ως συμπεπληρωμένος μην.

(5) Σε περίπτωση δασκάλου που υπηρετεί σε σχολεία στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της Κύπρου ή υπηρέτησε στα σχολεία αυτά πριν από την αφυπηρέτηση ή το θάνατο του και δε συμπληρώνει το υπό του βασικού νόμου απαιτούμενο ανώτατο όριο υπηρεσίας για πλήρη σύνταξη, ο χρόνος υπηρεσίας στα σχολεία αυτά μετά την τουρκική εισβολή λογίζεται ως διπλάσιος του πραγματικού για σκοπούς υπολογισμού των ωφελημάτων αφυπηρέτησης του.