Ερμηνεία

62Α.-(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“ορισθείσα ημέρα” σημαίνει την 1ην ημέραν του Απριλίου 1967~

“συντάξιμος διδάσκαλος” σημαίνει διδάσκαλον υπηρετούντα υπό μόνιμον ιδιότητα ο οποίος δικαιούται δυνάμει του Μέρους V εις σύνταξιν επί τη αφυπηρετήσει του αλλά δεν περιλαμβάνει διδασκάλισσαν~

“συνταξιούχος” σημαίνει διδάσκαλον εις τον οποίον εχορηγήθη σύνταξις δυνάμει του Μέρους V επί τη αφυπηρετήσει του αλλά δεν περιλαμβάνει διδασκάλισσαν~

“υπηρεσία άνευ εισφορών” σημαίνει υπηρεσίαν διά την οποίαν αρχικαί ή τελικαί εισφοραί, ως ορίζονται εν τω άρθρω 62Θ, δεν καταβάλλονται~

“υπηρεσία μετ’ εισφορών” σημαίνει υπηρεσίαν κατόπιν της ορισθείσης ημέρας διά την οποίαν κατεβλήθησαν περιοδικαί εισφοραί, ως προνοείται εν τω άρθρω 62Η, ή υπηρεσίαν διά την οποίαν κατεβλήθησαν αρχικαί εισφοραί ή εγένετο συμφωνία προς καταβολήν τελικών εισφορών δι’ αφαιρέσεως εκ του εφ’ άπαξ επί της συντάξεως φιλοδωρήματος, ως προνοείται εν τω άρθρω 62Θ~

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Οικονομικών.

(2) Πάσα λέξις ή πας όρος χρησιμοποιούμενος εν τω παρόντι Μέρει και μη οριζόμενος εν αυτώ έχει, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια, την υπό του Μέρους V αποδοθείσαν εις αυτόν έννοιαν.