Μεταβίβαση εξουσιών του Υπουργικού Συμβουλίου

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με έγγραφο υπογραμμένο από αυτό που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, τηρουμένων τέτοιων περιορισμών και οδηγιών όπως ήθελε διατάξει στο έγγραφο αυτό, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που χορηγήθηκαν σε αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου αυτού.