Επιβολή περιορισμού κατ’ οίκον

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αν θεωρεί αυτό σκόπιμο, να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας και της τήρησης της δημόσιας τάξης, με Διάταγμα, οποτεδήποτε να διατάζει όπως κανένα πρόσωπο να μη βρίσκεται έξω από οποιαδήποτε περιοχή που ορίζεται στο Διάταγμα μεταξύ τέτοιων ωρών όπως ήθελε καθοριστεί από το Διάταγμα εκτός βάσει εξουσιοδότησης γραπτής άδειας που παραχωρήθηκε από το πρόσωπο αυτό όπως ήθελε οριστεί στο Διάταγμα:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξαιρεί από τις διατάξεις του Διατάγματος τέτοια πρόσωπα ή κατηγορία προσώπων όπως ήθελε οριστεί στο Διάταγμα αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που ορίζεται στο Διάταγμα να αναστέλλει κατά την απόλυτη του κρίση την ισχύ του Διατάγματος σε οποιαδήποτε ορισμένη περιοχή (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής), και παρομοίως να τερματίζει την αναστολή αυτή και να κηρύσσει ότι το Διάταγμα βρίσκεται σε ισχύ.