Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Περιορισμού κατ’ Οίκον Νόμος.