Αδικήματα και ποινές

4. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις Διατάγματος που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 2 είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.