Πότε η αμοιβή του αντιπροσώπου καθίσταται απαιτητή

179. Αν δεν υπάρχει ειδικός συμβατικός όρος, δεν οφείλεται στον αντιπρόσωπο αμοιβή για την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης, μέχρι αποπεράτωσης της πράξης~ ο αντιπρόσωπος όμως δύναται να κατακρατήσει χρήματα που εισέπραξε από αυτόν από την πώληση αγαθών και αν ακόμη δεν πωλήθηκαν όλα τα αγαθά που αποστάληκαν σε αυτόν προς πώληση ή και αν ακόμη η πώληση δεν είναι πραγματικά συμπληρωμένη.