Υποχρέωση αντιπροσώπου να καταβάλει ποσά που λήφθηκαν για λογαριασμό αντιπροσωπευόμενου

178. Υπό την επιφύλαξη των πιο πάνω κατακρατήσεων, ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να καταβάλει στον αντιπροσωπευόμενο κάθε ποσό που λήφθηκε για λογαριασμό του.