Ο αντιπρόσωπος δεν δικαιούται αμοιβή για εργασίες που διεξάχθηκαν κακώς

180. Αντιπρόσωπος που είναι υπαίτιος κακής διεξαγωγής των εργασιών της αντιπροσωπείας δεν δικαιούται αμοιβή, για το μέρος των εργασιών το οποίο διεξήγαγε κακώς.