Διάταγμα που επικυρώνει τη μείωση και εξουσίες Δικαστηρίου κατά την έκδοση τέτοιου διατάγματος

66.-(1) Αν το Δικαστήριο ικανοποιείται σε  σχέση με κάθε πιστωτή της εταιρείας που δικαιούται να φέρει ένσταση εναντίον της μείωσης με βάση το άρθρο 65, είτε ότι η συγκατάθεση του στη μείωση λήφθηκε ή ότι το χρέος ή η απαίτηση του εξοφλήθηκε ή επιδικάστηκε ή εξασφαλίστηκε, δύναται να εκδώσει διάταγμα που να επικυρώνει τη μείωση με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως θεωρεί σωστό.

(2) Όταν το Δικαστήριο εκδίδει οποιοδήποτε τέτοιο διάταγμα, δυνατό-

(α) αν για οποιοδήποτε ειδικό λόγο ήθελε κρίνει σωστό να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό να εκδώσει διάταγμα που να δίνει οδηγίες όπως η εταιρεία προσθέσει στο όνομα τις λέξεις “και μειωμένο” ως τις τελευταίες λέξεις, για περίοδο που αρχίζει κατά ή οποιοδήποτε χρόνο μετά την ημερομηνία του διατάγματος όπως ορίζεται στο διάταγμα, και

(β) να εκδώσει διάταγμα που να απαιτεί από την εταιρεία να δημοσιεύσει όπως το Δικαστήριο δυνατό να δώσει οδηγίες τους λόγους της μείωσης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά με αυτούς όπως το Δικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιμο, για το σκοπό παροχής κατάλληλων πληροφοριών στο κοινό, και αν το Δικαστήριο θεωρήσει ορθό, τους λόγους που οδήγησαν στη μείωση.

(3) Όταν εταιρεία διατάσσεται να προσθέσει τις λέξεις “και μειωμένο” στο όνομα της, οι λέξεις αυτές θεωρούνται ως μέρος του ονόματος της εταιρείας μέχρι την εκπνοή της περιόδου που ορίζεται στο διάταγμα.