Εγγραφή διατάγματος και πρακτικού για τη μείωση

67.-(1) Ο έφορος εταιρειών, με την παράδοση σε αυτόν αντιγράφου του διατάγματος του Δικαστηρίου που επικυρώνει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και του πρακτικού που εγκρίθηκε από το Δικαστήριο το οποίο δεικνύει, αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση το διάταγμα, το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό των μετοχών που θα διαιρεθεί, το ποσό κάθε μετοχής και το ποσό, αν υπάρχει, που λογίζεται ότι πληρώθηκε για κάθε μία μετοχή κατά την ημερομηνία της εγγραφής, εγγράφει το διάταγμα και το πρακτικό.

(2) Κατά την καταχώρηση του διατάγματος και πρακτικού και όχι προηγουμένως, το ψήφισμα για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου όπως επικυρώθηκε από το καταχωρημένο διάταγμα έχει εφαρμογή.

(3) Ειδοποίηση για την καταχώρηση δημοσιεύεται με τέτοιο τρόπο όπως το Δικαστήριο δυνατό να διατάξει.

(4) Ο έφορος πιστοποιεί  την καταχώρηση του διατάγματος και του πρακτικού, και το πιστοποιητικό του αποτελεί αμάχητη απόδειξη ότι υπήρξε συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις του Νόμου αυτού, αναφορικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, και ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι όπως αναφέρεται στο πρακτικό.

(5) Το πρακτικό όταν καταχωρηθεί, θα λογίζεται ότι αντικαθιστά το αντίστοιχο μέρος του ιδρυτικού εγγράφου, και είναι έγκυρο και δύναται να αλλαχτεί ωσάν να περιλαμβανόταν αρχικά σε αυτό.

(6) Η αντικατάσταση μέρους του ιδρυτικού εγγράφου της εταιρείας με οποιοδήποτε τέτοιο πρακτικό όπως προαναφέρθηκε λογίζεται αλλαγή του ιδρυτικού εγγράφου με την έννοια του άρθρου 26.