Φύση μετοχών

71. Οι μετοχές ή άλλο συμφέρον οποιουδήποτε μέλους στην εταιρεία είναι προσωπική ιδιοκτησία, που δύναται να μεταβιβαστεί με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας και δεν αποτελούν ακίνητη ιδιοκτησία.