Αρίθμηση μετοχών

72. Κάθε μετοχή εταιρείας που έχει μετοχικό κεφάλαιο διακρίνεται με τον κατάλληλο αριθμό της:

Νοείται ότι, αν οποτεδήποτε όλες οι εκδομένες μετοχές εταιρείας ή όλες οι εκδομένες μετοχές ορισμένης τάξης είναι πλήρως εξοφλημένες και κατατάσσονται στην ίδια σειρά για όλους τους σκοπούς, καμιά τέτοια μετοχή δεν χρειάζεται να φέρει διακριτικό αριθμό εφόσον παραμένει πλήρως εξοφλημένη και κατατάσσεται στην ίδια σειρά για όλους τους σκοπούς μαζί με όλες τις μετοχές της ίδιας τάξης που εκδόθηκαν και είναι πλήρως εξοφλημένες.