Γενικές διατάξεις αναφορικά με το περιεχόμενο και τύπο λογαριασμών

143.-(1) Κάθε ισολογισμός εταιρείας δίνει πιστή και ορθή εικόνα της κατάστασης των υποθέσεων της εταιρείας κατά το τέλος του οικονομικού έτους, και κάθε λογαριασμός κερδοζημιών εταιρείας δίνει πιστή και ορθή εικόνα του κέρδους ή ζημιάς της εταιρείας κατά το οικονομικό έτος.

(2) Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός κερδοζημιών εταιρείας πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Όγδοου Παραρτήματος κατά την έκταση που τυγχάνει εφαρμογής σε αυτές.

(3) Εκτός από όσα προνοούνται ρητά στις επόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού ή στο Μέρος ΙΙΙ του Όγδοου Παραρτήματος, οι απαιτήσεις του εδαφίου (2) και του προαναφερθέντος Όγδοου Παραρτήματος υφίστανται χωρίς βλάβη των γενικών απαιτήσεων του εδαφίου (1) ή οποιωνδήποτε άλλων απαιτήσεων του Νόμου αυτού.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από αίτηση ή με τη συγκατάθεση των συμβούλων εταιρείας, αναφορικά με εκείνη την εταιρεία, να μετατρέπει οποιεσδήποτε απαιτήσεις του Νόμου αυτού ως προς τα θέματα που πρέπει να εκτίθενται στον ισολογισμό ή λογαριασμό κερδοζημιών εταιρείας, εκτός των απαιτήσεων του εδαφίου (1), με σκοπό να τις προσαρμόσει με τις περιστάσεις της εταιρείας.

(5) Τα εδάφια (1) και (2) δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε λογαριασμό κερδοζημιών εταιρείας αν-

(α) η εταιρεία έχει θυγατρικές εταιρείες και

(β) ο λογαριασμός κερδοζημιών διατυπώνεται ως ενοποιημένος λογαριασμός κερδοζημιών που αναφέρεται σε όλες ή μερικές από τις θυγατρικές της εταιρείας όπως και στην εταιρεία και -

(i) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Νόμου αυτού που αναφέρονται σε ενοποιημένους λογαριασμούς κερδοζημιών και

(ii) δείχνει ποιο ποσό του ενοποιημένου κέρδους ή ζημιάς για το οικονομικό έτος αναφέρεται στους λογαριασμούς της εταιρείας.

(6) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι σύμβουλος εταιρείας παραλείπει να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την εξασφάλιση, αναφορικά με λογαριασμούς που τίθενται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση, συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και τις άλλες απαιτήσεις του Νόμου αυτού για τα θέματα που πρέπει να εκτίθενται στους λογαριασμούς, αυτό υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σχετικά με κάθε αδίκημα, σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές μαζί της φυλάκισης και του προστίμου:

Νοείται ότι-

(α) σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου αναφορικά με αδίκημα για παράβαση του άρθρου αυτού, αποτελεί υπεράσπιση η απόδειξη ότι αυτό είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και πίστευε ότι ικανό και αξιόπιστο πρόσωπο ήταν επιφορτισμένο με το καθήκον να μεριμνά ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις αναφερόμενες διατάξεις ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις, ανάλογα με την περίπτωση, και ότι αυτό ήταν σε θέση να εκτελεί το καθήκον εκείνο και

(β) πρόσωπο δεν καταδικάζεται σε φυλάκιση για οποιοδήποτε αδίκημα εκτός, αν κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου που επιλαμβάνεται της υπόθεσης, το αδίκημα διαπράχτηκε εσκεμμένα.

(7) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού και των διατάξεων του Νόμου αυτού που ακολουθούν, εκτός αν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά,-

(α) αναφορά σε ισολογισμό ή λογαριασμό κερδοζημιών περιλαμβάνει σημειώσεις πάνω σε αυτούς ή έγγραφο που επισυνάπτεται πάνω σε αυτούς και παρέχει πληροφορία που απαιτείται από το Νόμο αυτό και δύναται βάσει αυτού να δίδεται με τον τρόπο αυτό και

(β) αναφορά σε λογαριασμό κερδοζημιών σε περίπτωση εταιρείας που δεν διεξάγει εργασίες για κέρδος, λογίζεται ότι αναφέρεται στο λογαριασμό εσόδων και εξόδων της, και αναφορές σε κέρδος ή σε ζημιά και, αν η εταιρεία έχει θυγατρικές εταιρείες, αναφορές σε ενοποιημένο λογαριασμό κερδοζημιών, ερμηνεύονται ανάλογα.