Υποχρέωση να τίθενται λογαριασμοί συγκροτημάτων ενώπιον μητρικής εταιρείας

144. [Διαγράφηκε]