Πιστοποίηση μεταβιβάσεων

77.-(1) Η πιστοποίηση από εταιρεία οποιουδήποτε μεταβιβαστικού εγγράφου μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας λογίζεται ως παράσταση από την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με βάση την πιστοποίηση ότι παρουσιάστηκαν τέτοια έγγραφα στην εταιρεία που δείχνουν εκ πρώτης όψεως τίτλο για μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα στο μεταβιβάζοντα που αναφέρεται στο έγγραφο μεταβίβασης, αλλά όχι ως παράσταση ότι ο μεταβιβάζοντας έχει οποιοδήποτε τίτλο για τις μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα.

(2) Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί με βάση ένα πλαστό πιστοποιητικό εταιρείας που έγινε αμελώς η εταιρεία έχει την ίδια ευθύνη απέναντι του ωσάν η πιστοποίηση να έγινε δολίως.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

(α) έγγραφο μεταβίβασης λογίζεται ότι είναι πιστοποιημένο αν φέρει τις λέξεις “κατατέθηκε πιστοποιητικό” ή λέξεις της ίδιας έννοιας

(β) η πιστοποίηση μεταβιβαστικού εγγράφου λογίζεται ότι έγινε από την εταιρεία αν -

(i) το πρόσωπο που εκδίδει το έγγραφο είναι πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να εκδίδει πιστοποιημένα μεταβιβαστικά έγγραφα από μέρους της εταιρείας και

(ii) η πιστοποίηση υπογράφεται από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να πιστοποιεί μεταβιβάσεις από μέρους της εταιρείας ή από οποιοδήποτε αξιωματούχο ή υπηρέτη της εταιρείας ή νομικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο με τον τρόπο αυτό

(γ) η πιστοποίηση λογίζεται ως υπογραμμένη από οποιοδήποτε πρόσωπο αν -

(i) φέρεται να επικυρώθηκε με την υπογραφή ή με τα αρχικά του, είτε ιδιοχείρως ή όχι και

(ii) δεν φαίνεται ότι η υπογραφή ή τα αρχικά τοποθετήθηκε ή τοποθετήθηκαν σε αυτό, από το ίδιο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να χρησιμοποιεί την υπογραφή ή τα αρχικά για το σκοπό της πιστοποίησης των μεταβιβάσεων από μέρους της εταιρείας.