Καθήκοντα εταιρείας αναφορικά με την έκδοση πιστοποιητικών

78.-(1) Εκάστη εταιρεία, μέσα σε δύο μήνες από την παραχώρηση οποιωνδήποτε μετοχών της, χρεωστικών ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου και μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία που η μεταβίβαση οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, χρεωστικών ομολόγων ή τίτλων μονάδων ομολογιακού δανείου, συμπληρώνει και ετοιμάζει για παράδοση τα πιστοποιητικά όλων των μετοχών, των χρεωστικών ομολόγων και τα πιστοποιητικά όλων των τίτλων ομολογιακού δανείου που παραχωρήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν, εκτός αν οι όροι έκδοσης των μετοχών, χρεωστικών ομολόγων ή τίτλων ομολογιακού δανείου προνοούν διαφορετικά.

Η έκφραση “μεταβίβαση” για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού σημαίνει μεταβίβαση κατάλληλα χαρτοσημασμένη και διαφορετικά έγκυρη και δεν περιλαμβάνει τέτοια μεταβίβαση που η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο δικαιούται να αρνηθεί να εγγράψει και την οποία δεν εγγράφει.

(2) Αν σημειωθεί παράλειψη συμμόρφωσης προς το άρθρο αυτό η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκεται σε πρόστιμο παράλειψης.

(3) Αν εταιρεία στην οποία επιδόθηκε ειδοποίηση που την καλεί να επανορθώσει την παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν επανορθώνει, μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της ειδοποίησης, το Δικαστήριο δύναται, μετά από αίτηση του προσώπου που τα πιστοποιητικά ή χρεωστικά ομόλογα πρέπει να παραδοθούν, να εκδώσει διάταγμα που να διατάσσει την εταιρεία και οποιοδήποτε αξιωματούχο της να επανορθώσει την παράλειψη μέσα σε τέτοιο χρονικό διάστημα που δυνατό να οριστεί στο διάταγμα και τέτοιο διάταγμα δύναται να προνοεί ότι η εταιρεία ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος της που είναι υπεύθυνος για την παράλειψη επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα της αίτησης ή που είναι συναφή με αυτή.