Ισχύς.

201ΚΔ. Διασυνοριακή συγχώνευση που έχει αρχίσει να παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 201ΙΘ δεν μπορεί να κηρυχθεί άκυρη.